SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
501.
kishu
0
502.
aagna
0
503.
santoshkosgi
0
504.
monika.avalur
0
505.
ashish.vashist.14
0
506.
sharifmk
0
507.
gowruganesh
0
508.
pandeyprafull8
0
509.
kingsleypeter291
0
510.
hrishikeshshinde495
0
511.
priyash.sur
0
512.
vishesh.tiwari2427
0
513.
c.shreya2204
0
514.
swathi191
0
515.
kuhelimitra
0
516.
kumarpraveen35
0
517.
sonimeister
0
518.
ajay.verma1107
0
519.
shashank362
0
520.
saipriya5
0
521.
rahul.r.sugandhi
0
522.
loverofthegolderheart143
0
523.
shubham.1500
0
524.
nikhil608
0
525.
asharam16.hs
0
526.
sohailmfos
0
527.
ray19
0
528.
asdvd01
0
529.
guneet7
0
530.
nithiyamalani
0
531.
yogesh284
0
532.
sahil227
0
533.
bhisham_u
0
534.
vinaykumar95
0
535.
pooja534
0
536.
pmadhukar99
0
537.
atulvasudevan
0
538.
sudhakar44
0
539.
vinay.bedre
0
540.
aatishi
0
541.
jadidyaneal
0
542.
sachin202
0
543.
912vinay
0
544.
mozammil.khan.716
0
545.
vgupta840
0
546.
pswetha10
0
547.
dineshpurswani
0
548.
kskrishnasangeeth
0
549.
sush4
0
550.
sureshsirra5
0
Notifications
View All Notifications

?