SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
701.
mundratilak
0
702.
t.tanaydey
0
703.
krishnap27592
0
704.
suryachandraprasad949
0
705.
kishan103
0
706.
sghose93
0
707.
anjalics0018
0
708.
vishvesh22
0
709.
JohnWallingNaga
0
710.
kishorenayark
0
711.
prakashyadav008
0
712.
gouse.shahul
0
713.
kuppurajM
0
714.
mahapatra.venketesh
0
715.
annapurna10
0
716.
kaushal199249
0
717.
varshiniramesh
0
718.
naveenpnd
0
719.
nilesh58
0
720.
ram261
0
721.
debasish3
0
722.
maruf.csdu
0
723.
gurpreetmehta92
0
724.
kishanmsagathiya
0
725.
sanjay170
0
726.
akshay.bhatt.718
0
727.
20raushanaryan
0
728.
ramesh.aditya
0
729.
rawatmrinal06
0
730.
suyash.srivastava96
0
731.
vishnuprav1990
0
732.
priya415
0
733.
swetha147
0
734.
mhsnsdgr5
0
735.
harshil24
0
736.
musunuru.jahnavi
0
737.
swpnlmehta
0
738.
shobhit_mittal
0
739.
ranjansiddharth484848
0
740.
sourabh.aitr
0
741.
anupampathak179
0
742.
vigneshviper489
0
743.
vishnu.poddar.31
0
744.
sushanto_praharaj
0
745.
shashiarchu3070
0
746.
jayavel
0
747.
jyotinayak1976
0
748.
sksanthosh701
0
749.
hivsnu
0
750.
srishti77
0
Notifications
View All Notifications

?