SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
651.
iit2016082
0
652.
sahilgoyal36
0
653.
mrinmoy12
0
654.
cupofwhat
0
655.
niranjan08538
0
656.
rp95.patel
0
657.
shobhit14
0
658.
prashant125
0
659.
sagarpincha
0
660.
obergruppenfuhrer
0
661.
arijit58
0
662.
debasish3
0
663.
ram261
0
664.
nilesh58
0
665.
naveenpnd
0
666.
varshiniramesh
0
667.
kaushal199249
0
668.
annapurna10
0
669.
mahapatra.venketesh
0
670.
kuppurajM
0
671.
gouse.shahul
0
672.
prakashyadav008
0
673.
kishorenayark
0
674.
JohnWallingNaga
0
675.
vishvesh22
0
676.
anjalics0018
0
677.
sghose93
0
678.
kishan103
0
679.
suryachandraprasad949
0
680.
krishnap27592
0
681.
t.tanaydey
0
682.
mundratilak
0
683.
kishoreshanmuganath
0
684.
rishabhfebsri
0
685.
sanjayjsw05
0
686.
pal.ashish118
0
687.
sainathanpoju
0
688.
sunnyb4urock
0
689.
susmithateegala
0
690.
avbil.devesh
0
691.
khairejyoti1
0
692.
sktandon0121
0
693.
archit.imsec10
0
694.
hannynarang10
0
695.
saurabh290
0
696.
ruthra1
0
697.
misha2144
0
698.
bhaumik1992
0
699.
hitu20128046
0
700.
risuraj12mcmc17
0
Notifications
View All Notifications

?