SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
151.
subhakanta.sahoo
0
152.
aamiralam1991
0
153.
adarshp199877
0
154.
namanv
0
155.
anushka26
0
156.
ganeshmajhi
0
157.
samvit1998
0
158.
alphaWizard
0
159.
alonecoder
0
160.
manoj289
0
161.
rachit1500
0
162.
anubhavj1996
0
163.
bhaskar.dhariyal.cse
0
164.
chaitanya30
0
165.
fabiian
0
166.
tanmoy.kundu.581
0
167.
korada.santoshkumar611
0
168.
arasanrose
0
169.
wsed
0
170.
sahemed
0
171.
vikram39
0
172.
shailesh.panchal1291
0
173.
nomeshg
0
174.
raghavgg
0
175.
manish654
0
176.
sowmya76
0
177.
ravimathi
0
178.
ksherif15
0
179.
p.dillibabu8178
0
180.
kingsleypeter291
0
181.
pandeyprafull8
0
182.
gowruganesh
0
183.
sharifmk
0
184.
ashish.vashist.14
0
185.
monika.avalur
0
186.
santoshkosgi
0
187.
aagna
0
188.
kishu
0
189.
pankajs703
0
190.
adarsh.chauhan.142
0
191.
vinays.bhat.3
0
192.
nbilla2016
0
193.
venkateshmaram79
0
194.
shubhanshu.singhk
0
195.
akshay308
0
196.
shaileshtayde10
0
197.
ajay.yadav109458
0
198.
kalinayak.prasad1
0
199.
sundaresan.aravind2
0
200.
kshitijarya13
0
Notifications
View All Notifications

?