SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
3851.
rvprkash
0
3852.
matang.dave
0
3853.
bhupendranegi92
0
3854.
ashu_aug2000
0
3855.
sanam2
0
3856.
vikashmahala091
0
3857.
rawwar
0
3858.
jain.vaibhav09
0
3859.
vgvishesh
0
3860.
lovableankit005
0
3861.
deepakrocks0009
0
3862.
akash719
0
3863.
Ajay_Sreeram
0
3864.
navdeepnsb
0
3865.
p4prashant21
0
3866.
ashwinbharadhwaj
0
3867.
tgvdinesh
0
3868.
ankit16190
0
3869.
keri
0
3870.
nikith
0
3871.
sreeshtyray
0
3872.
kthehunk
0
3873.
rushikesh90
0
3874.
leonabrocks12
0
3875.
b44b718ef3a2495494b8c0d111ca8be5
0
3876.
grv0908
0
3877.
jitendarbafna
0
3878.
singhmanjeetn
0
3879.
cvaibhav92
0
3880.
deepak_k
0
3881.
rk336300088
0
3882.
amanmishra1005
0
3883.
shwetaverma1407
0
3884.
shivam.jssaten
0
3885.
prakash72
0
3886.
sneha12591
0
3887.
malikshad
0
3888.
chiraggarihc
0
3889.
shubhamagarwal456
0
3890.
koshta.noopur
0
3891.
praveen122
0
3892.
jaffer.sheriff1
0
3893.
kumar70
0
3894.
manjunatha29
0
3895.
abhi_coder
0
3896.
aftab18
0
3897.
arpitagrawal566
0
3898.
tech.tusharr
0
3899.
Onewildgamer
0
3900.
vsksandeeps18
0
Notifications
View All Notifications

?