Sep 30, 2019, 07:30 PM - Oct 30, 2019, 07:30 PM

Leaderboard for Classify the Lunar Rock

DEVELOPERS
Score
1.
vikas1260
100.00000
2.
dhakshiin1601
100.00000
3.
vijayabhaskar1
100.00000
4.
bhanderi184
100.00000
5.
michal116
100.00000
6.
yuvaraj53
100.00000
7.
sudhir136
100.00000
8.
jahazielponce
100.00000
9.
ankit963
100.00000
10.
bharath865
100.00000
11.
likhithnaidu
100.00000
12.
kumarmapanipsaheb
100.00000
13.
aayush.gupta1597
100.00000
14.
pratik.jain448
100.00000
15.
arijitroychaudhury
100.00000
16.
katheria
100.00000
17.
shrawan15
100.00000
18.
shubham.tiwari.1422409
100.00000
19.
chitransh27
100.00000
20.
shreyansh134
100.00000
21.
devrat
100.00000
22.
mayankkhanduja8
100.00000
23.
anshika113
100.00000
24.
mukhar.jain2009
100.00000
25.
adarsh2634556
100.00000
26.
smit_s
100.00000
27.
deepak1703
100.00000
28.
aashisht15
100.00000
29.
hitesh218
100.00000
30.
iamsarthak
100.00000
31.
gujjawal29
100.00000
32.
kai16
100.00000
33.
rastogipranshu29
100.00000
34.
macab9
100.00000
35.
kvvrvishnu007
100.00000
36.
elvin10
100.00000
37.
hemanthsaimanne
100.00000
38.
hackth
100.00000
39.
poonam.v.ligade
100.00000
40.
amit.pinaki
100.00000
41.
ni9elf
100.00000
42.
sohamtaneja12
100.00000
43.
muki.kathu
100.00000
44.
ragsanil456
100.00000
45.
sanyamdhawan
100.00000
46.
saranrajathiyagu
100.00000
47.
azis.alfa
100.00000
48.
kiran1020
100.00000
49.
hardik383
100.00000
50.
aswintechguy
100.00000
Notifications
View All Notifications

?